DANH SÁCH BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI 91

Năm Học 2013 - 2014
STT Họ và tên Chức vụ
Lý Gia Huy Chi đội trường
2 Lê Tuyết Phương Ủy Viên Học Tập
3 Quách Thị Ngọc Anh Ủy Viên Kiểm Tra
4 Từ Vương Diễm Mai Ủy Viên Lao Động

 

Tác giả bài viết: CĐT91