737â23 1141ờ Thứ sáuà 11:41 EST Thứ sáu, 01/12/2023HVT10   Sổ Chi Đội Lưu Cơ - Lớp 710