764â23 1221ờ Thứ bảyà 00:21 ICT Thứ bảy, 30/09/2023HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 30/09/2023 đến 30/09/2023 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ bảy
30/09/2023
Thứ bảy
30/09/2023
Thứ bảy
30/09/2023
Thứ bảy
30/09/2023
Thứ bảy
30/09/2023
Thứ bảy
30/09/2023
Thứ bảy
30/09/2023

 

Hình ảnh hoạt động HVT10