108â18 835ờ Thứ baà 08:35 ICT Thứ ba, 16/10/2018HVT10   Lịch 2016 2017

THÔNG TIN SINH HOẠT HOẠT ĐỘNG

LIÊN ĐỘI TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10

Tháng tới Tháng này Tuần này Tuần tới
LIÊN ĐỘI HOÀNG VĂN THỤ QUẬN 10
     

SINH HOẠT TUẦN
( Từ ngày 16/10/2018 đến 16/10/2018 )

Thứ/Ngày
BUỔI SÁNG
         BUỔI CHIỀU
Thứ ba
16/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ ba
16/10/2018

 

Hình ảnh hoạt động HVT10