003â23 605ờ Thứ baà 06:05 ICT Thứ ba, 31/01/2023HVT10   Sổ Chi Đội Trịnh Tú - Lớp 711