753â22 1205ờ Thứ bảyà 00:05 ICT Thứ bảy, 08/10/2022HVT10   Sổ Chi Đội Trịnh Tú - Lớp 711